Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Met het arrangement van Vluchtmaken.com wordt gebruik gemaakt van de diensten die door bedrijven via deze Website worden aangeboden. Vluchtmaken.com handelt enkel als een tussenpersoon tussen de Klant en de Aanbieders/Leveranciers van diensten op de Website en in het aanbod van Vluchtmaken.com en is derhalve niet betrokken bij het leveren van de diensten. Vluchtmaken.com aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens een geschil tussen Klant en Aanbieders/Leveranciers van diensten op de Website Vluchtmaken.com.

Artikel 1 Definities & Toepasselijkheid
1.1 Vluchtmaken.com: De handelsonderneming, Vluchtmaken.com, statutair gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54205581.
1.2 Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met Vluchtmaken.com een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van arrangementen van Vluchtmaken.com.
1.3 Website: De Website / het Platform van Vluchtmaken.com te bereiken via www.vluchtmaken.com.
1.4 Activiteiten/Belevenissen/Producten en/of Diensten: al hetgeen dat door Aanbieders/Leveranciers via Vluchtmaken.com wordt aangeboden.
1.5 Aanbieder/Leverancier: Een partij die haar producten en/of diensten aanbiedt via Vluchtmaken.com.
1.6 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 Vluchtmaken.com is gerechtigd de omschrijvingen en toelichtingen op haar Website als ook de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen met onmiddellijke ingang. Alle partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Vluchtmaken.com.
2.3 De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Vluchtmaken.com.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Door Vluchtmaken.com gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend voor beide partijen.
3.2 De inhoud van de Website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Vluchtmaken.com op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vluchtmaken.com kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Vluchtmaken.com is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Klant een bestelling op de Website heeft geplaatst en het factuurbedrag op de rekening van Vluchtmaken.com is overgemaakt, al dan niet rechtstreeks of via de betaalprovider van Vluchtmaken.com
4.2 Na het plaatsen van een bestelling bij Vluchtmaken.com door de Klant, krijgt de Klant een bevestiging op het door de Klant opgegeven emailadres.
4.3 Klant neemt door het maken van een afspraak voor een bepaalde datum expliciet afstand van het herroepingsrecht. Annuleren is dan niet meer mogelijk. Klant ziet daarbij tevens af van zijn recht om binnen de wettelijke bedenktermijn de overeenkomst te kunnen ontbinden. Het herroepingsrecht (recht van ontbinding) als bedoeld in artikel 6:230o BW is derhalve niet van toepassing. De uitzondering als bedoeld in artikel 6:230p sub d BW is namelijk van toepassing op de dienstverlening van Vluchtmaken.com.
4.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor cadeaubonnen. Klant kan reeds bestelde cadeaubonnen niet retourneren of annuleren conform artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 5 Gebruik Voucher
5.1 Het kan zijn dat Vluchtmaken.com een Voucher uitreikt, welke de op dat moment geldende waarde van de bestelde activiteit vertegenwoordigt. Indien de waarde tussentijds is verhoogd dient klant het verschil bij te betalen.
5.2 De voucher van Vluchtmaken.com kan worden verzilverd bij Vluchtmaken.com, tot de op de Voucher en in de administratie van Vluchtmaken.com vastgelegde vervaldatum.
5.3 Vouchers worden door Vluchtmaken.com niet geaccepteerd wanneer:
– de vervaldatum van de Voucher reeds is verstreken;
– wegens omstandigheden buiten de schuld van een Aanbieder/Leverancier een dienst tijdelijk niet leverbaar is;
5.4 Het is niet mogelijk de reeds bestelde Voucher(s) in te ruilen voor geld. De Voucher(s) kan wel ingewisseld worden naar een andere Voucher(s) of een of meerdere vouchers voor een andere activiteit.
5.5 De vervaldatum van de Voucher is één jaar nadat de Voucher is uitgereikt aan Klant. De Voucher dient binnen één jaar verzilverdte zijn. Dit is met uitzondering van situaties waarin Vluchtmaken.com en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn gekomen.
5.6 Van Vouchers waarbij de vervaldatum is verstreken vervalt de geldigheid. Vluchtmaken.com vervangt Vouchers waarbij de vervaldatum is verstreken niet.
5.7 Vouchers worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres. De Klant is verantwoordelijk voor juiste informatieverstrekking. Vluchtmaken.com levert slechts eenmaal de Voucher tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is tussen Vluchtmaken.com en de Klant.
5.8 Mocht de Klant eventuele vragen en/of opmerkingen hebben direct aangaande de werking van de Voucher dan kan de Klant contact opnemen met Vluchtmaken.com. De contactgegevens kan de Klant vinden op de Website van Vluchtmaken.com.
5.9 Bij eventuele vragen en/of opmerkingen aangaande de diensten die door Aanbieder/Leverancier van Vluchtmaken.com worden aangeboden dient de Klant zich direct tot de Aanbieder/Leverancier te wenden. Vluchtmaken.com is niet direct betrokken bij het leveren van diensten door Aanbieders/Leveranciers en kan derhalve de Klant niet helpen bij klachten en/of vragen van de Klant aangaande de levering van diensten van de Aanbieder/Leverancier.
5.10. Klanten kunnen zich met klachten over de uitvoering van een overeenkomst door een Aanbieder wenden tot de desbetreffende Aanbieder.
5.11. Voor klachten over de wijze van het aanbod en de levering van de Vouchers als zodanig kan Klant zich wenden tot Vluchtmaken.com. Vluchtmaken.com zal, na een zoals in dit artikel bedoelde ingediende klacht, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen inhoudelijk reageren.
5.12 Vouchers kunnen zonder opgaaf van geldige reden nooit worden gerestitueerd. Het weer of overmacht kan nooit een reden zijn voor restitutie, ook niet als er een annuleringsverzekering is afgesloten. Dit geldt niet als er een specifieke annuleringsverzekering is afgesloten waarbij de uitzondering specifiek is benoemd in de voorwaarden.
5.13 Indien een activiteit niet meer beschikbaar is biedt Vluchtmaken.com de klant (mits de Voucher niet is verzilverd) de waarde van de activiteit in te wisselen (en die vrij te besteden) voor een andere activiteit(en) op de websites van Vluchtmaken.com.
5.14 Indien Vluchtmaken.com toch besluit restitutie toe te passen, zal dit altijd gedaan worden aan degene die heeft betaald.

Artikel 6 Verplichtingen Klant
6.1 De Klant dient zorg te dragen dat alle informatie waar Vluchtmaken.com om verzoekt bij een bestelling volledig, juist en actueel is.
6.2 De Klant dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan Vluchtmaken.com te melden.
6.3 Indien Vluchtmaken.com aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk is ontstaan doordat de Klanten verkeerde gegevens aan Vluchtmaken.com heeft verstrekt is de Klant gehouden Vluchtmaken.com te compenseren voor de geleden schade.
6.4 Vluchtmaken.com heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen niet akkoord te gaan met een bestelling van de Klant.
6.5 Vluchtmaken.com verzendt de bestelling direct na ontvangst van de betaling. Indien de bestelling niet binnen 3 werkdagen wordt afgeleverd moet de klant dit binnen 1 week aangeven. Na 1 week wordt de bestelling niet meer nageleverd en is reclameren niet mogelijk.

Artikel 7 Prijs & Betaling
7.1 Betaling kan geschieden op de volgende wijzen:
tijdens het tot stand komen van een overeenkomst door middel van elektronische betalingen (o.a. iDEAL en credit cards) of; doormiddel van voorafgaande overschrijving op de rekening van Vluchtmaken.com.
7.2 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Vluchtmaken.com gemeld te worden, waarna Vluchtmaken.com het bedrag zal corrigeren. Onjuistheden in de facturatie ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.
7.3 In geval Vluchtmaken.com om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de Klant, heeft de Klant haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat de Klant niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Vluchtmaken.com functioneert als een platform en biedt slechts ondersteuning aan Klanten die via Vluchtmaken.com gebruik willen maken van de door Aanbieder/Leverancier aangeboden diensten. Vluchtmaken.com is nadrukkelijk niet direct betrokken bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen een Klant en Aanbieder/Leverancier. Vluchtmaken.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst tussen de Aanbieder/Leverancier en de Klant.
8.2 Eventuele aansprakelijkheid van Vluchtmaken.com en/of haar medewerkers is beperkt tot de levering van het door de koper bestelde en betaalde arrangement van Vluchtmaken.com. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Vluchtmaken.com dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten.
8.3 Wanneer afspraken tussen de Klant en een Aanbieder/Leverancier niet worden nageleefd door één van de partijen dan kan Vluchtmaken.com hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. De Klanten en Aanbieders/Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen die bij het sluiten van een overeenkomst met derden van toepassing zijn. Indien nodig zal Vluchtmaken.com bemiddelen bij een conflict.
8.4 De aansprakelijkheid van Vluchtmaken.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Vluchtmaken.com onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn van maximaal 14 dagen ter zuivering van de tekortkoming en Vluchtmaken.com ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
8.5 Vluchtmaken.com is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de Website van Vluchtmaken.com.
8.6 Mocht Vluchtmaken.com aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van Vluchtmaken.com beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Vluchtmaken.com komt.
8.7 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 8.6 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Vluchtmaken.com beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.8 Eventuele aanspraken van de Klant op schadevergoeding jegens Vluchtmaken.com kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Klant heeft geleden door toedoen van een door de Vluchtmaken.com geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Vluchtmaken.com, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
8.9 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vluchtmaken.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Vluchtmaken.com toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
8.10 Vluchtmaken.com is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.11 Indien via de Website Vluchtmaken.com wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een Website van derden is Vluchtmaken.com op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende Website.
8.12 Bij het gebruik van Websites zoals bedoeld in punt 8.11 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende Website van toepassing.
8.13 Vluchtmaken.com is niet aansprakelijk voor het innemen van ongeldige Vluchtmaken.com vouchers. Hieronder wordt verstaan: vouchers die niet uitgegeven zijn door Vluchtmaken.com.
8.14 Vluchtmaken.com is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Klant verschuldigd te zijn.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Vluchtmaken.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien Vluchtmaken.com daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Vluchtmaken.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De inhoud van de Vluchtmaken.com Website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Vluchtmaken.com en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is Klanten van de Website niet toegestaan om de Website van Vluchtmaken.com of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Vluchtmaken.com.
10.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom berusten uitsluitend bij Vluchtmaken.com of diens licentiegevers.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Vluchtmaken.com gebruikt de door de Klant opgegeven informatie en andere persoonsgegevens alleen in het kader van de door Vluchtmaken.com te leveren diensten.
11.2 Voor de verwerking en administratie van de door u aan Vluchtmaken.com toegezonden persoonsgegevens houdt Vluchtmaken.com zich aan alle wetten en regelgeving voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
11.3 Bij bezoek van de Website van Vluchtmaken.com zamelt Vluchtmaken.com algemene bezoekersgegevens in. Deze bezoekersgegevens worden gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina’s, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookies bevatten enkel gegevens welke worden gebruikte ter identificatie van de Klant.

Artikel 12 Gebruik Websites
12.1 Hoewel de informatie op de Websites met uiterste zorg is samengesteld en Vluchtmaken.com deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kan aan de Website geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Vluchtmaken.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen op de Website. Wijzigingen en correcties zijn derhalve voorbehouden.
12.2 De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Vluchtmaken.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
12.3 Vluchtmaken.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Website.

Artikel 13 Toepasselijk recht & geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vluchtmaken.com partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 De Klant en Vluchtmaken.com zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.